دوره تخصصی جراحی تیروئید به روش اندوسکوپی، بیمارستان Hilos، برلین، آلمان (۱۳۹۱)

دوره تخصصی (کوتاه مدت) جراحی لاپاروسکوپی، جامعه جراحان لاپاروسکوپی، نیویورک، آمریکا (۱۳۸۹)

دوره تخصصی جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته و چاقی، کلینیک Sauvegarde، فرانسه (۱۳۸۷)

دوره تخصصی جراحی چاقی، بیمارستان AKH، اتریش (۱۳۸۳)