آیا می‌دانید پرکاری تیروئید در افرادی که سابقه خانوادگی دارند، بیشتر اتفاق می‌افتد؟