اسکار بعد از جراحی تیروئیدیک مورد گزارش از جراحی تیروئید بزرگ


قبل از عمل:

بعد از عمل:


یک مورد گزارش از جراحی لاپاروسکوپی فتق شکم


قبل از عمل:

بعد از عمل:


یک مورد گزارش از جراحی تیروئید


قبل از عمل:

بعد از عمل:


یک مورد گزارش از جراحی تیروئید بزرگ


بیمار آقایی ۵٨ساله که بدلیل تنگی نفس مراجعه نموده است

عمل جراحی در تاریخ ١/۶/١٣٩۴انجام شد

وزن تیرویید بیمار ۶٠٠grبوده است


یک مورد گزارش از جراحی تیروئید


تصاویر برداشتن ادنوم پاراتیرویید

۵/۶/١٣٩۴


مقایسه دو تکنیک Harmonic Scalpel و Conventional Hemostatic در جراحی تیروئید


Harmonic Scalpel

Conventional Hemostasis