پروژه های تحقیقاتی

پروژه های تحقیقاتی (استاد راهنما و مشاور)

 1. میزان عفونت زخم استرنوم و گسستگی آن بعد از عمل جراحی قلب در سال‌های ۸۰-۷۹ در بیمارستان بقیه الله، فیروز خوشحال، ۱۳۸۱
 2. بررسی اثر تغذیه زودرس بعد از آناستوموزهای دستگاه گوارش در میزان عوارض بعد از عمل، ۱۳۸۴
 3. تعیین میزان بهبود علائم سوء هاضمه ۴ ماه بعد از عمل کله‌سیستکتومی در بیمارستان‌های بقیه الله و میلاد تهران در ۳ ماهه آخر سال ۸۵ و ۳ ماهه اول ۸۶، مجید نداف کرمانی، ۱۳۸۶
 4. دوره Clinical Randomization of an Antifibrinolytic in Significant Haemorrhage، لندن، انگلستان، ۱۳۸۷
 5. مقایسه جراحی MRM با جراحی نگهدارنده برست در بیماران کانسر برست، مهمان نواز، ۱۳۸۸
 6. بررسی نتایج و عوارض کله‌سیستکتومی لاپاروسکوپی در کله‌سیستیت حاد در مقایسه با کله‌سیستکتومی به روش باز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله، معاون، ۱۳۸۹
 7. بررسی مقایسه‌ای و چند مرکزی عوارض کوتاه و میان مدت جراحی هرنی اینگوینال به روش لاپاروسکوپیک و باز، اسکوئی، ۱۳۹۰
 8. مقایسه دو روش جراحی لاپاروسکوپی کیسه صفرا با و بدون اکسپلوره کردن مجرای سیستیک و تأثیر آن در پیشگیری از انجام ERCP بعد از عمل جراحی، وحید طالب زاده، ۱۳۹۱
 1. میزان عفونت زخم استرنوم و گسستگی آن بعد از عمل جراحی قلب در سال‌های ۸۰-۷۹ در بیمارستان بقیه الله، فیروز خوشحال، ۱۳۸۱
 2. بررسی اثر تغذیه زودرس بعد از آناستوموزهای دستگاه گوارش در میزان عوارض بعد از عمل، ۱۳۸۴
 3. تعیین میزان بهبود علائم سوء هاضمه ۴ ماه بعد از عمل کله‌سیستکتومی در بیمارستان‌های بقیه الله و میلاد تهران در ۳ ماهه آخر سال ۸۵ و ۳ ماهه اول ۸۶، مجید نداف کرمانی، ۱۳۸۶
 4. دوره Clinical Randomization of an Antifibrinolytic in Significant Haemorrhage، لندن، انگلستان، ۱۳۸۷
 5. مقایسه جراحی MRM با جراحی نگهدارنده برست در بیماران کانسر برست، مهمان نواز، ۱۳۸۸
 6. بررسی نتایج و عوارض کله‌سیستکتومی لاپاروسکوپی در کله‌سیستیت حاد در مقایسه با کله‌سیستکتومی به روش باز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله، معاون، ۱۳۸۹
 7. بررسی مقایسه‌ای و چند مرکزی عوارض کوتاه و میان مدت جراحی هرنی اینگوینال به روش لاپاروسکوپیک و باز، اسکوئی، ۱۳۹۰
 8. مقایسه دو روش جراحی لاپاروسکوپی کیسه صفرا با و بدون اکسپلوره کردن مجرای سیستیک و تأثیر آن در پیشگیری از انجام ERCP بعد از عمل جراحی، وحید طالب زاده، ۱۳۹۱

ثبت اختراع

ثبت اختراع با عنوان طراحی و ساخت اِندوبَگ لاپاروسکوپی در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی ایران، ۱۳۹۰