اهمیت استفاده از عصب سنج حین تیروئیدکتومی در خوانندگان