بکارگیری دستگاه عصب سنج در اعمال جراحي تيروئيد و پاراتيروئيد