فیلم استفاده از دستگاه مونیتورینگ عصب توسط دکتر احمد فنایی


عمل جراحی تیروئید دکتر فنایی


جراحی تیروئید و استفاده از دستگاه عصب سنج دکتر فنایی


جراحی تیروئید دکتر فنایی