تکنولوژی نوین؛ بکارگیری دستگاه عصب‌سنج (Nerve-Stimulator)