در مقابل سرما خیلی حساس هستید؟ شاید تیروئید دارید!